سابین تجارت آریا - هدیه کارت آریا

شرکت سابین تجارت آرﯾﺎ (سهامی ﺧﺎص) متعلق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ، اراﺋﻪ دهنده ﺧﺪﻣﺎت پرداخت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ با مجوز پرداخت یاری از بانک مرکزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ هدف اراﺋﻪ راهکار‌های ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﺮﺻﻪ‌ی ﺳﺮوﯾﺲ های ﺑ‌روز ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوش، ﻧﺼﺐ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه‌های کارتخوان و اراﺋﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ، صدور کارت هدیه مجازی و فیزیکی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و در کوتاه ﻣﺪت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ همه اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ . کارت هدیه ایران زمین به صورت فیزیکی و مجازی از سایت کارت هدیه آریا (aryagiftcard.ir) به صورت 24 ساعته در تمام طول هفته با طرح های دلخواه قابل سفارش گذاری می باشد.